Kameratájékoztató

Garamvölgyi Tamásné adószámos magánszemély tájékoztatója a Khalifa Vendégház kamerarendszerének adatkezeléséről

  1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ-, ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER

 Garamvölgyi Tamásné adószámos magánszemély által üzemeltetett Khalifa Vendégház (Sümeg, Árpád utca 48.) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 1 (egy) db kamera került kihelyezésre a belső udvaron. A kamera pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területre vonatkozó további információ jelen tájékoztató 3. pontjában olvasható.
A személyes adatok kezelője: Garamvölgyi Tamásné adószámos magánszemély
Az adatkezelő elérhetősége: 8330 Sümeg, Kinizsi utca 5.; Tel.: + 36 30 390 9352; E-mail: garamvolgyi.gabi@t-online.hu.
Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, és a jogsértések bizonyítása, továbbá a vendég-visszaélések (jogosulatlan tartózkodás) megelőzése, és a hatékony panaszkezelés. 
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: A Khalifa Vendégház területére belépő, a vendégházban tartózkodó személyeknek a képfelvételeken látszó arcképmása, és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában üzemel. A kamerarendszer hangfelvételt nem rögzít.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra.
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételek Garamvölgyi Tamásné adószámos magánszemély székhelyén található szerveren elkülönítetten kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.  
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Garamvölgyi Tamásné adószámos magánszemély jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését.

  1. Az érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
  2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
  3. Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.
  4. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
  5. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
  6. Az érintett észrevételével az adatkelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KAMERÁRÓL

 

Kamera száma

Kamera elhelyezkedése

Üzemeltetés célja

Megfigyelt terület

Közvetlen vagy rögzített megfigyelés

Felvétel tárolásának ideje

1 db

belső udvaron

a melléképületen, 3 m magasságban

(a kapubejáróval szemben)

vagyonvédelem, visszaélések megelőzése, (jogosulatlan tartózkodás) hatékony panaszkezelés

kapubejáró, belső udvar

közvetlen és rögzített

felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra